Terug naar alle onderzoeken

Voorspellende waarde van LOVS toetsen voor schoolsucces

Gepubliceerd op 6 februari 2013

Behoefte aan een eenvoudige indicator van schoolvorderingen naast of in plaats van de Eindtoets? In gesprekken met betrokkenen bij VO-scholen is gebleken dat er behoefte bestaat aan een meer transparante onderbouwing van het PO-advies dat in belangrijke mate bepaalt voor welk vervolgonderwijs de leerling in aanmerking komt. In opdracht van Kennisnet is een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen LOVS-scores en schooladvies en hun voorspellende waarde op later schoolsucces in het VO.

Vraagstelling

De twee hoofdvragen zijn als volgt: 1. Hoe sterk is de relatie tussen LOVS-toetsen en het schooladvies? 2. Wat is de voorspellende waarde van LOVS-toetsen voor de positie in het vierde jaar VO?

Conclusie

De inhoud van het schooladvies blijkt sterk samen te hangen met de scores op de toetsen uit het Leerling- en Onderwijsvolgsysteem (LOVS). De scores op toetsen voor rekenen-wiskunde, begrijpend lezen en spelling in groep 6 tot en met 8 verklaren samen zo’n 76% van de variantie in adviezen. Bij de nieuwe LOVS-toetsen is dit zelfs bijna 82%. Deze grote samenhang maakt het mogelijk om op basis van toetsscores een “advies” te berekenen. Ter vergelijking: de Cito-Eindtoetsscore verklaart zo’n 70% van de variantie in adviezen (76% bij leerlingen die de nieuwe LOVS-toetsen hebben afgenomen). Uit het onderzoek blijkt eveneens dat de schoolloopbaan in de eerste jaren van het VO een stuk moeilijker te voorspellen is dan het advies. Desondanks kan ruim 57% van de variantie in de positie op de leerjarenladder van de leerling in het vierde jaar van het VO worden verklaard op basis van LOVS-toetsen. De LOVS-scores bieden daarmee een iets minder goede voorspeller dan het leerkrachtadvies (zo’n 60%), maar wel weer beter dan de Cito-Eindtoets (zo’n 50%). Het leerkrachtadvies biedt al met al dus de beste voorspeller van later schoolsucces, waarbij opgemerkt dient te worden dat dit advies ook vrijwel altijd (91%) wordt overgenomen door de VOschool, en dus als een ‘self-fulfilling prophesy’ kan werken.