Terug naar alle onderzoeken

Passend onderwijs en ICT in professionaliseringstrajecten van leraren

Gepubliceerd op 27 februari 2013

De vraag is of de reeds beschikbare kennis en informatie rondom ICT-toepassingen voldoende ontsloten wordt binnen de professionaliseringstrajecten in het kader van Passend onderwijs. Er lijkt weinig aandacht voor ICT te zijn. ICT zou een meer prominente plaats kunnen krijgen in de opleiding en nascholing van docenten, als het gaat om omgaan met verschillen en Passend onderwijs. Er is bij Kennisnet al vrij veel informatie beschikbaar over educatieve software voor leerlingen met zorgbehoeften. Er ontbreekt echter nog kennis over de rol van ICT bij het klassenmanagement zoals omgaan met verschillen in de klas, het managen van het primaire proces en aanverwante administratieve aspecten. ICT kan hier mogelijk een meerwaarde bieden.

In het onderzoeksrapport is de beschikbare informatie met betrekking tot ict-toepassingen voor passend onderwijs geactualiseerd en gebundeld. Tevens is nagegaan hoe ict op dit moment aandacht krijgt in de initiële opleidingen en nascholingstrajecten met betrekking tot passend onderwijs. Daarnaast is bij leerlingen (met een rugzak), docenten in het regulier onderwijs, zorgcoördinatoren en samenwerkingsverbanden geïnventariseerd welke mogelijkheden zij zien voor ict en passend onderwijs. Waar hebben ze zelf al goede ervaring mee opgedaan, waar hebben ze behoefte aan en welke knelpunten zijn er nog op te lossen?

Vraagstelling

  1. Wordt ICT voldoende gebruikt in professionaliseringstrajecten met betrekking tot Passend onderwijs
  2. Welke rol kan ICT spelen bij klassenmanagement en administratie rondom Passend onderwijs?

a. Is er behoefte in het veld om ICT in te zetten bij klassenmanagement en administratie rondom   Passend onderwijs?

b. Welke ICT-toepassingen zijn er op het gebied van klassenmanagement en administratie rondom Passend onderwijs?

c. Welke ervaringen zijn er met deze ICT-toepassingen? Voorzien ze in een behoefte? Welke knelpunten met betrekking tot Passend onderwijs blijven nog over om met ICT op te lossen?

 

Conclusie

Nascholingsinstituten hebben op dit moment beperkt aandacht voor ICT in trajecten die zich richten op Passend onderwijs. Bij universitaire opleiders is Passend onderwijs in de meeste gevallen een onderdeel van een breder nascholingstraject voor leraren. Er is daarbij enige aandacht voor de inzet van ICT, bijvoorbeeld bij differentiatie, kiezen van passend digitaal lesmateriaal en het gebruik van een leerlingvolgsysteem, al is deze aandacht voor ICT niet altijd speciaal gericht op Passend onderwijs.

In het onderzoek is geconstateerd dat het omgaan met verschillen in aanleg en achtergrond van kinderen een groot knelpunt is in het onderwijs. Leraren hebben behoefte aan extra ondersteuning bij het omgaan met verschillen, onder andere met:

–         omgaan met stoornissen;

–        omgaan met gedragsproblemen;

–        het versterken van hun capaciteit om te differentiëren in de klas

ICT kan ondersteunen bij het differentiëren in de klas (bij instructie en in de lesstof) en bij klassenmanagement en administratie rondom Passend onderwijs (o.a. bij doelen stellen, vaststellen ontwikkelingsperspectief, time management en individuele verwerkingsmogelijkheden). In het onderwijsveld is men beperkt op de hoogte hoe ICT hierbij kan helpen. Informatie en voorbeelden van de ondersteuningsmogelijkheden van ICT bij Passend onderwijs kunnen scholen inspireren en in de toekomst ondersteunen.

In toenemende mate komen ICT-toepassingen beschikbaar die zich richten op klassenmanagement en/of het administratieproces rondom Passend onderwijs. Aanbieders van leerlingvolgsystemen bieden steeds meer mogelijkheden om leerlijnen en handelingsplannen op groeps- en individueel niveau vorm te geven en te monitoren. Naast leerlingvolgsystemen is er ook andere software op de markt die inspeelt op het makkelijker maken van het plannen van leerlijnen en taken in de klas.

De meest kritische factor om Passend onderwijs te laten slagen is de vaardigheid van de leraar om

om te gaan met de (toenemende) verschillen in de klas, het bijbehorende klassenmanagement en het administratieve proces. ICT kan de rol van de docent vergemakkelijken, maar hier is nog een wereld te winnen.