Terug naar alle onderzoeken

Opbrengstgericht werken op de PABO

Gepubliceerd op 14 maart 2013

Een verkenning van de wenselijkheid en mogelijkheden om opbrengstgericht werken met behulp van een leerlingvolgsysteem in het pabo curriculum op te nemen Opbrengstgericht werken (OGW) kan men typeren als een aanpak waarmee gestreefd wordt naar maximale leerprestaties van alle leerlingen. Meer opbrengstgerichte scholen blijken betere prestaties te boeken dan scholen die deze aanpak van OGW niet of nog minder in de praktijk brengen. In verband daarmee is het wenselijk dat aanstaande leraren basisonderwijs tijdens hun initiële opleiding ook gedegen worden voorbereid op zich de veranderende beroepspraktijk en zich de theorie en praktijk van OGW eigen te maken. OGW blijkt op veel pabo’s nog geen geïntegreerd onderdeel van het curriculum uit te maken.

Vraagstelling

  1. In hoeverre is het wenselijk om opbrengstgericht werken in het
    pabo-curriculum te integreren?
  2. Hoe kan het leren gebruiken van een LVS in de ruime betekenis van het
    woord (van analyse naar interpretatie, naar vertaling van consequenties
    voor onderwijs) binnen de pabo-opleiding worden gerealiseerd?

Conclusie

In het onderzoek zijn op drie pabo’s de huidige OGW-situatie geïnventariseerd en is een training OGW gegeven en geëvalueerd. De training bouwt sterk voort op de kennis en ervaring die de afgelopen jaren door de Universiteit Twente zijn opgedaan bij het trainen van ruim 150 basisscholen (Focus-training). De conclusie van dit onderzoek is in de volgende punten samen te vatten: – Op de drie betrokken pabo’s in dit onderzoek werd voorafgaan de training nog (te) weinig gedaan aan OGW, met name aan het werken met LVS-en. – Studenten en docenten waren zeer positief over de relevantie van de inhoud van de OGW-cursus als voorbereiding op hun toekomstige professie. – Studenten en docenten groeiden door de cursus significant wat betreft hun OGW-kennis. – Studenten en docenten zijn overtuigd van de relevantie van een cursus ‘OGW-op de pabo’. – Om bekwame leerkrachten op te leiden en aan te sluiten bij de sterke trend van OGW in het basisonderwijs, is het belangrijk dat OGW een plek krijgt binnen het pabo-curriculum; – Het derde pabo-jaar is een geschikte plek om een dergelijk OGW-vak aan te bieden. – Het is daarbij belangrijk om OGW als een samenhangend geheel van lessen en OGW-componenten aan te bieden (en niet versnipperd over meerdere vakken). – Een koppeling met de praktijk in de vorm van stage-opdrachten is van groot belang. Naar aanleiding van de conclusies van het onderzoek en mede op basis van de ervaringen binnen het Focus-project is in het slothoofdstuk van het rapport een opzet gepresenteerd voor een vak ‘OGW in het pabo-curriculum’