Terug naar alle onderzoeken

Observatie instrument voor optimaal leerrendement uit ICT-gebruik op schoolniveau

Gepubliceerd op 8 juni 2015

In dit artikel wordt onderzoek gedaan naar ICT-gebruik in de klas. Kennisnet heeft op basis van het Vier in Balans model instrument X ontwikkeld om leerkrachten te helpen observaties uit te voeren bij elkaar in de klas. Kennisnet stelt dat een optimaal leerrendement pas behaald kan worden wanneer de manier van lesgeven in balans is met de manier waarop ICT ingezet wordt. Het geoptimaliseerde instrument Y is gebaseerd op de zoektocht naar balans tussen de manier waarop leerkrachten hun deskundigheid inzetten, te noemen ‘didactische visie’, en de manier waarop ICT wordt ingezet, te noemen ‘infrastructuur’. 

Vraagstelling

In hoeverre kan Instrument Y ingezet worden om optimaal rendement uit ICT-gebruik te halen door te zoeken naar een balans tussen didactische deskundigheid en ICT-infrastructuur?

Conclusie

Het instrument kan ingezet worden op basisscholen. Er is gebleken dat leerkrachten het belang inzien van een dergelijk instrument en dat ze het inhoudelijk bruikbaar vinden. Wel is van belang dat het logistieke aspect van een dergelijke observatie in acht wordt genomen; leerkrachten spreken vaak over tijdgebrek. Ter oplossing van dit probleem kan gebruik gemaakt worden van video-opnames. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van dit instrument is in eerste instantie niet voldoende. Echter, wanneer gekeken wordt of een bepaalde factor wel of niet aanwezig is, is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid groot. Dit kan komen door een bias in referentiekader van de beoordelaars. Ook is in dit onderzoek een vergelijking gedaan tussen scholen, terwijl in werkelijkheid een vergelijking gemaakt zal worden binnen een bepaalde school. De validiteit van het instrument is laag gebleken. Ook hiervoor is het van belang een uitgebreider onderzoek uit te voeren in de toekomst, waarbij vooral de steekproef groter moet zijn. 
Het doel van dit instrument is om een patroon te vinden, waarbij gezocht kan worden naar een balans tussen didactische visie en infrastructuur. Een dergelijke balans komt in de resultaten van dit onderzoek duidelijk naar voren. Aan de hand daarvan kan gesteld worden dat het instrument wat dat betreft inzetbaar is.