Terug naar alle onderzoeken

Mobiel Engels Leren 2

Gepubliceerd op 13 maart 2013

De toegevoegde waarde van een spelcontext en intelligente aanpassing voor een mobiele leerapplicatie Het onderzoeksproject ‘Mobiel Engels Leren’ (MEL) is een aantal jaar geleden ontstaan op initiatief van de faculteit Human Centered Multimedia van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met EarlyBird, een expertisecentrum op het gebied van vroeg Engels dat een programma heeft ontwikkeld voor Nederlandse basisscholen. Met dit project is verkend hoe de verhouding tussen het formele leren op school en het informele leren buiten school kan worden geoptimaliseerd met behulp van een smartphone app. Na een succesvol eerste onderzoek (MEL1, zie http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken-totaal/mobilelearning), waarin onderzocht is of een smartphone app voor het leren van de Engelse taal een aanvulling en ondersteuning kan vormen op het leren van Engels op school, is nu een vervolgonderzoek gedaan (MEL2) met verbeteringen. In de eerste plaats is nu gebruik gemaakt van intelligente aanpassing, zodat de route die het kind kiest in de lesstof wordt aangepast aan zijn eigen niveau van kennis en vaardigheid. Ten tweede door de leerapplicatie in te bouwen in een spelcontext, zodat de context interessant wordt en de kinderen worden beloond voor hun leerinspanningen. In MEL2 zijn deze twee punten uitgewerkt en hun toegevoegde waarde is onderzocht. Ook is een tweede thema toegevoegd (‘neighbourhood’), zodat er meer onderzoeksgegevens konden verzamelen. Bekijk een demo van MEL2-app op www.earlybirdie.nl/mel2demo

Vraagstelling

n het onderzoek zijn de vraagstellingen zodanig uitgewerkt dat een antwoord kan worden verkregen op de volgende verwachtingen: 1 Kinderen die de verbeterde MEL-applicatie gebruiken presteren beter dan kinderen die de originele MEL-applicatie gebruiken. 2 Kinderen die de verbeterde MEL-applicatie gebruiken leren significant langer (tijd aan de taak besteden) dan de kinderen die de originele MEL-applicatie gebruiken. 3 Kinderen die de verbeterde MEL-applicatie gebruiken zullen effectiever leren (meer in minder tijd) dan kinderen die de originele MEL-applicatie gebruiken. In het MEL2-onderzoek zijn twee groepen met elkaar vergeleken: de ene groep speelde met de oude MEL1-app (de controlegroep) en de andere groep met de nieuwe MEL2-app (de onderzoeksgroep). De kinderen die met het onderzoek meededen zaten, net als bij MEL1, in groep 5 op drie EarlyBird-scholen. Gedurende twee weken kregen de kinderen een smartphone mee naar huis met daarop de app. In die tijd konden zij zo veel (of zo weinig) als zij wilden met de app spelen. In die weken kregen de kinderen op school tevens een lescyclus van 4 lessen over het thema van de app, ‘zoo animals’ dan wel ‘neighbourhood’. Voorafgaand aan deze periode werd een pre-toets afgenomen om de actieve en passieve woordenschat van de kinderen te toetsen. Na afloop werd een post-toets afgenomen om te kijken hoeveel nieuwe woorden de kinderen hadden geleerd. Tot slot werd aan een aantal van de leerlingen een vragenlijst voorgelegd over hun ervaringen met de app.

Conclusie

Uit het onderzoek bleek dat de leerlingen in de onderzoeksgroep beter presteerden op de post-toets dan de leerlingen in de controlegroep. De leerlingen in de onderzoeksgroep hadden dus meer nieuwe woorden geleerd. Het was echter niet zo dat de leerlingen in de onderzoeksgroep meer tijd besteedden aan het spelen met de app. De kinderen leerden dus efficiënter met de MEL2-app. Dat duidt erop dat het leerlingmodel dat in de MEL2-app is geïmplementeerd, aan de hand waarvan de leerlingen lesstof krijgen aangeboden op een niveau dat past bij hun taalvaardigheid, werkt. Uit de vragenlijst bleek dat de leerlingen in de onderzoeksgroep meer waardering hadden voor de MEL2-app dan de leerlingen in de controlegroep hadden voor de MEL1-app. De kinderen in de onderzoeksgroep gaven aan dat zij de verhaallijn in de MEL2-app en het zoeken van de dieren in de verschillende continenten heel leuk vonden. In de onderzoeksgroep gaf 100% van de ondervraagde leerlingen aan dat ze meer met de app hadden geleerd dan in de klas. In de controlegroep was 69% die mening toegedaan. Op de vraag wat de leerlingen hadden geleerd gaven de leerlingen aan dat zij niet alleen Engelse woorden hadden geleerd, maar ook informatie over de dieren. MEL1 en MEL2 hebben laten zien dat serieuze spellen goed ingezet kunnen worden in het versterken van de relatie tussen schoolse onderwerpen en buitenschools leren van het Engels. In MEL2 zijn twee volgende stappen gezet. De inbedding in een spelcontext kwam de waardering voor de app en de motivatie van de leerlingen ten goede. De implementatie van het leerlingmodel in MEL2 heeft de effectiviteit van het leren doen toenemen. EarlyBird wil deze opbrengsten vertalen in nieuwe leerlijnen Engels, waarbij bijzondere aandacht uit dient te gaan naar de relatie tussen het leerlingmodel, de inhoudelijke doelen en de taaldoelen, én naar de rol van de leerkracht. Wat werkt op leerlingniveau moet ook en juist een plaats krijgen in het meten van de voortgang op beide terreinen. Inbedden van ‘serious gaming’ in het didactisch repertoire van de leerkracht vraagt om nadere studie