Terug naar alle onderzoeken

Leren met meer effect

Gepubliceerd op 1 december 2009

In het kader van het ‘evidence based’ innoveren stimuleert de overheid dat scholen zich richten op onderwijsvernieuwing met bewezen effect. Daarvoor wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van innovaties die scholen in eerste instantie op kleine schaal uitproberen. ‘Leren met meer effect’ (LMME) is zo’n onderzoeksprogramma waarin in het voortgezet onderwijs onderzoek is gedaan naar het rendement van nieuwe vormen van onderwijs met gebruik van ict. In elk van de experimenten zijn realistische onderwijssituaties onderzocht. Deze zijn door de scholen zelf bedacht en sluiten aan bij hun eigen ambities voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Vraagstelling

Leren met meer effect heeft gedurende twee schooljaren gelopen. In het eerste jaar is onderzocht of de verwachtingen die scholen hadden ook daadwerkelijk uitkwamen. In het tweede jaar heeft een aantal van de deelnemende scholen dit onderzoek voortgezet. In dit tweede jaar is ook gekeken naar wat de projecten betekend hebben voor de verdere ontwikkeling op de school (‘schoolontwikkeling’). Het gaat daarbij om vragen als: Wat is de stand van zaken van onderwijsvernieuwing en hoe verloopt het vernieuwingsproces op de deelnemende scholen, voldoen de deelnemende scholen aan voorwaarden voor schoolontwikkeling, is er een samenhang met de mate waarin het LMME-project op de scholen is geïmplementeerd en de effecten daarvan en hoe kunnen scholen verdere schoolontwikkeling bevorderen?

Conclusie