Terug naar alle onderzoeken

Ict in het Moderne Vreemde Talenonderwijs

Gepubliceerd op 20 november 2013

In opdracht van Kennisnet is een literatuurstudie verricht, gericht op de inventarisatie van de ontwikkeling van onderzoek en denken over tweedetaalverwerving en –onderwijs in de laatste decennia. De studie heeft tot doel een overzicht samen te stellen van de huidige educatieve en professionele stand van zaken van het verwerven en onderwijzen van moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs en de rol die ict daarin speelt.

Vraagstelling

De algemene onderzoeksvraag luidt: Wat is er bekend over de potentie en integratie van ict in het MVT en over de attitudes van docenten MVT?
De volgende subvragen zijn daarbij onderscheiden:

  1. Welke empirisch gevalideerde didactische en vakinhoudelijke opvattingen over het verwerven van een moderne vreemde taal worden onderscheiden?
  2. Welke actuele en toekomstige toepassingen van ict in het MVT-onderwijs kunnen worden onderscheiden en wat zijn de (leer)effecten?
  3. Welke samenhang bestaat er tussen attitudes en TPACK en ict-integratie in het MVT-onderwijs?

Conclusie

De resultaten van het uitgevoerde literatuuronderzoek (zie pagina 25 e.v.) zijn gerangschikt naar opvattingen over het verwerven van een moderne vreemde taal, de rol van de computer daarbij (computer assisted language learning) en de rol van de computer bij de componenten van vreemde taalverwerving (zoals woordenschat, leesvaardigheid, luistervaardigheid, gespreksvaardigheid, en schrijfvaardigheid).

Tenslotte is ingegaan op recente bevindingen van ict-integratie in de moderne vreemde talenklas en de wijze waarop leraren deze ict-integratie tot onderdeel van hun vakdidactisch repertoire kunnen maken.