Terug naar alle onderzoeken

“Hier heb ik niets aan!” Essaybundel over bruikbaar digitaal leermateriaal

Gepubliceerd op 1 november 2009

Dit is de 18e publicatie in de Kennisnet onderzoeksreeks ICT in het onderwijs.

“Hier heb ik niets aan!” De titel van dit boek geeft inéén simpele uitspraak een van de meest weerbarstigebarrières weer die verdere integratie van ict binnenhet onderwijs in de weg staat. Het probleem: lerarenwillen meer gebruik maken van digitaal leermateriaal,er is ook steeds meer materiaal beschikbaar, maarnog steeds vinden leraren en schoolleiders het aanbodniet bruikbaar. Waar ligt de oorzaak van dit probleemen welke maatregelen zouden we moeten treffen omte voorzien in de behoefte aan bruikbaar digitaalleermateriaal in het onderwijs? Kennisnet heeftexperts uit verschillende disciplines uitgenodigd eenantwoord te geven op deze vraag. Het resultaat treft uin deze essaybundel.

Vraagstelling

Zie publicatie

Conclusie

Bruikbaar digitaal leermateriaal is het resultaat van een traject waarop tal van krachten van invloed zijn. Het gaat bijvoorbeeld om technologische,

didactische, economische, juridische, organisatorische, maatschappelijke en veranderkundige aspecten. Deze invalshoeken komen in de verschillende essays aan bod. De voorliggende bundelt demonstreert daarmee in volle omvang de complexiteit van het vraagstuk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de wens van leraren om te kunnen beschikken over bruikbaar digitaal leermateriaal zo’n weerbarstig vraagstuk is. .

De oplossingsrichtingen die de auteurs in deze bundel naar voren brengen omvatten in essentie drie thema’s. Het eerste thema is aanbod en vindbaarheid

van digitaal leermateriaal (deel 1). De relevantie van dit thema ligt besloten in een sterk groeiend aanbod van digitaal leermateriaal waardoor de vindbaarheid een toenemend probleem wordt. Maar ervaringen uit het verleden leren dat het niet voldoende is om (de vindbaarheid van) het aanbod te vergroten. De essays agenderen dan ook nog andere thema’s die essentiële aanknopingspunten  bevatten om in de toekomst leraren te kunnen voorzien van bruikbaar digitaal leermateriaal. Deze thema’s laten zich samenvatten onder de noemers eigenaarschap (deel II) en leiderschap (deel III). De belangrijkste motieven die in de drie centrale thema’s van deze bundel aan bod komen lichten we hierna kort toe. 
Download de volgende bestanden