Terug naar alle onderzoeken

Gebruik van tablets in de school

Gepubliceerd op 15 april 2015

Sinds de opkomst van de tablet heeft deze ook zijn weg naar het onderwijs gevonden. Het is
mogelijk dat scholen de voorkeur gaan geven aan het gebruik hiervan boven gebruik van
desktops en laptops. Dit heeft voornamelijk pragmatische redenen: een tablet is handzaam,
mobiel en veel leerlingen kunnen er al mee overweg. Het is echter onbekend hoe op dit moment
de stand van zaken is. Kennisnet is bezig deze zowel in het buitenland als het binnenland te
inventariseren.

Vraagstelling

De belangrijkste vraagstellingen hierbij zijn: 
  • op welke wijze worden tablets ingevoerd en gebruikt? 
  • wat zijn voorwaarden voor succesvolle invoering en gebruik? 
  • wat zijn de redenen waarom scholen tablets invoeren? 
  • wat is de visie die men heeft op het gebruik ervan? 
  • wat is de mate van inbedding van tabletgebruik in het curriculum van de school? 
  • hoe groot is het draagvlak bij en de betrokkenheid van docenten? 
  • wat zijn gepercipieerde resultaten bij leerlingen, zowel op het gebied van prestaties als gemotiveerdheid? 
  • wat is het effect van enkele specifieke tablettoepassingen op motivatie en leerresultaten van leerlingen?

Conclusie

Het valt op dat er aan de invoering van tablets op scholen zowel onderwijskundige overwegingen
(bijvoorbeeld “meer mogelijkheden om te differentiëren”) als pragmatische redenen
(bijvoorbeeld “geen gesjouw met boeken meer”) ten grondslag liggen. Enkele respondenten
noemden het goed kunnen functioneren in het huidige digitale tijdperk als motief voor de
invoering van tablets in het onderwijs, of de ontwikkeling van 21st century skills. In het
voortgezet onderwijs lijkt de invoering van tablets organisatorisch gestructureerder te verlopen
dan in het basisonderwijs. Dat kan te maken hebben met de relatief grotere schaal van het
voortgezet onderwijs ten opzichte van het basisonderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs
zijn in het algemeen grootschaliger dan basisscholen en dus vereist invoering van welke asset
dan ook een uitvoeriger planning en structurering.

Zowel leerlingen, ouders als leraren staan positief tegenover het gebruik van tablets in het
onderwijs. Als didactisch hulpmiddel verwachten respondenten veel van het effect van directe
terugkoppeling en de mogelijkheden voor differentiatie die de tablets bieden. Digitale
toepassingen kunnen onmiddellijk feedback geven op antwoorden van leerlingen en als
leerlingen zelfstandig met een applicatie aan de slag zijn, kan de leerkracht meer aandacht
besteden aan verrijking voor sterke leerlingen en extra herhaling en oefening voor zwakke
leerlingen.