Terug naar alle onderzoeken

Experimenten MBO: Aanvullend onderzoek Graafschap College

Gepubliceerd op 19 september 2012

Onderzoeksprojecten in het mbo werden mogelijk met middelen uit de regeling EXMO binnen het onderzoeksprogramma ‘Kennis van waarde maken’. Diverse experimenten werden op scholen voor het (v)mbo uitgevoerd. Het huidige onderzoek is daarop een aanvulling. Het gaat hier om een experiment op het Graafschap College in Doetinchem bij de sector Zorg en Welzijn op niveau 4. Het onderwerp van onderzoek is de inzet van online ondersteuning – leren op afstand – bij de generieke vakken; Nederlands, Engels en rekenen. In het studiejaar 2011-2012 is door eerstejaars studenten met digitale ondersteuningsprogramma’s geoefend.

Vraagstelling

De onderzoeksvragen zijn als volgt:

  1. Hoe is motivatie van studenten en wat is de mate van zelfstandigheid bij het werken met het ondersteuningsmateriaal?
  2. Hoe wordt het werken met de online ondersteuningsmaterialen ervaren door studenten en docenten?
  3. Wat zijn de leeropbrengsten bij het werken met de digitale ondersteuningslijn?

Conclusie

Op de toetsen rekenen, Nederlands en Engels werd door studenten, maar niet alle, vooruitgang geboekt. Ook varieerde per deeldomein binnen rekenen en Nederlands het percentage studenten dat verbetering liet zien. Zowel docenten als studenten oordelen over het algemeen positief, hoewel er ook verbeterpunten genoemd worden. Daarbij valt te denken aan mogelijke verbeteringen aan de inhoud en opzet van de programma´s, zoals geboden achtergrondinformatie bij de te maken oefeningen en didactische middelen om online begeleiding te bieden. Ook worden kanttekeningen geplaatst bij deze wijze van organisatie in het onderwijs. Een vorm waarin online ondersteuning gecombineerd wordt met klassikale bijeenkomsten lijkt voorkeur te krijgen van zowel docenten als studenten boven ondersteuning die volledig online plaatsvindt. Docenten zijn van mening dat een gecombineerde vorm van online en klassikale ondersteuning meer mogelijkheden biedt om studenten aan te sporen en te motiveren. Ondanks de genoemde verbeterpunten lijkt de onlineondersteuning voor veel studenten mogelijkheden te bieden om buiten de reguliere lessen hun vaardigheden tot een hoger niveau te verbeteren.