Terug naar alle onderzoeken

Effecten van het oefenen met Rekentuin

Gepubliceerd op 31 maart 2013

In het kader van de tweede tranche van de experimenten in het primair
onderwijs (EXPO II) van Kennisnet is onder andere een onderzoek verricht
naar Rekentuin. Het project werd uitgevoerd op twee relatief kleine
dorpsscholen. In aansluiting hierop is een vervolgonderzoek gehouden.
Gezien het luttele inzicht dat er bestaat omtrent de interactie tussen
kenmerken van leerlingen en profijt van het oefenen met Rekentuin is
onderzoek uitgevoerd naar kenmerken van leerlingen die samenhangen met
positieve effecten op rekenvaardigheid.

Vraagstelling

 De volgende hypothesen zijn geformuleerd: Het oefenen met Rekentuin heeft een positief effect op het tempo én de nauwkeurigheid waarmee de basisoperaties rekenen worden uitgevoerd. De mate waarin leerlingen profiteren van het oefenen met Rekentuin is afhankelijk van de persoonskenmerken prestatiemotivatie en faalangst. Het trainen van het werkgeheugen heeft een positieve invloed op het automatiseren van de basisbewerkingen rekenen. Het geven van terugkoppeling op de taken waarop leerlingen goed presteren of juist moeite mee hebben heeft een positief effect op het automatiseren van de basisbewerkingen rekenen. 

Conclusie

In tegenstelling tot de resultaten die in EXPO II werden gevonden zijn de bevindingen nu veel consistenter. Voor alle deeltoetsen van de tempotoets automatiseren met uitzondering van vermenigvuldigen is een positief hoofdeffect gevonden van deelname aan Rekentuin tussen de voortoets en de natoets. Hetzelfde geldt voor de interactie tussen Rekentuin-conditie en meetmoment. De effecten van de beschikbaarheid van extra faciliteiten in Rekentuin, i.e., het oefenen met een werkgeheugentaak casu quo het verkrijgen van terugkoppeling omtrent goed gemaakte en slecht gemaakte opgaven, zijn veel minder eenduidig. De hypothese omtrent de effecten van prestatiemotivatie en faalangst op prestaties op de tempotoets automatiseren worden in het geval van de deeltoetsen optellen en aftrekken gesteund, maar zijn gefalsifieerd in geval van de toetsen vermenigvuldigen en delen. Er is steun gevonden voor de hypothese omtrent het positieve effect van het oefenen met Rekentuin op de snelheid en nauwkeurigheid van het uitvoeren van de basisvaardigheden rekenen, zoals gemeten met de tempotoets automatiseren.