Terug naar alle onderzoeken

Bronbestanden Vier in balans monitor 2013

Gepubliceerd op 30 december 2012

Kennisnet doet jaarlijks onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot ict in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo. Dit doen we op basis van het Vier in balans model met de bouwstenen Visie, Deskundigheid, Inhoud & toepassingen en Infrastructuur. TNS/nipo heeft in het najaar van 2012 data verzameld door een vragenlijst af te nemen bij leraren en managers in het po, vo en mbo. Voor een verdere analyse van de resultaten hebben per sector afzonderlijke paneldiscussies plaatsgevonden met managers en leraren.

Vraagstelling

Het hoofddoel van de ict-monitor is:
“Meer inzicht te krijgen in de wijze waarop scholen bezig zijn ict in het onderwijs te integreren en de ondersteuning die Kennisnet hierbij kan bieden.”

Daarbij geformuleerde onderzoeksvragen:

  • Wat is de stand van zaken van ict gebruik in het onderwijs?
  • Welke trends worden gesignaleerd in vergelijking met voorgaande jaren?
  • Wat zijn de discrepanties in visie op en uitvoering van ict gebruik tussen de sectoren en tussen de verschillende doelgroepen.

Conclusie

De Vier in balans monitor 2013 laat zien dat ict een integraal onderdeel is van het Nederlandse onderwijs. Er is een groeiende behoefte aan digitaal leermateriaal en het gebruik van computers tijdens de les neemt gestaag toe. Bijna alle leraren gebruiken ict op een of andere manier in hun onderwijs. De ict-ontwikkelingen in de samenleving, zoals de verschuiving naar cloud computing, zijn ook in het onderwijs goed zichtbaar.

Leraren en managers maken gebruik van de mogelijkheden die ict hen biedt om het onderwijs beter te organiseren, bijvoorbeeld met leerlingvolgsystemen en elektronische leeromgevingen. Gegevens uit deze systemen worden ook gebruikt om leerlingen te ondersteunen, het gesprek met collega’s aan te gaan en om ouders te informeren.