Terug naar alle onderzoeken

Afstandsleren in het voortgezet onderwijs

Gepubliceerd op 17 april 2013

In dit onderzoek staan de overwegingen, besluiten en beslismomenten van
het management om de invoering en implementatie van de inzet van ICT in
het onderwijs meer in het algemeen centraal, en van (toepassingen voor)
afstandsleren meer in het bijzonder bij op het gebied van ICT
vooruitstrevende scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Het
gaat om een praktijkgericht onderzoek met een focus op het proces van
besluitvorming van schoolleiding bij ICT vernieuwingen. Hiervoor is
literatuur geraadpleegd, is een aantal experts op het gebied van
onderwijsinnovatie geïnterviewd en zijn vier scholen voor voortgezet
onderwijs nader bekeken. De opbrengst van het onderzoek is behalve
inzicht in het onderwerp ook een checklist. Dit is een instrument met de
belangrijkste aandachtspunten bij het starten, implementeren en
evalueren voor besluitvorming voor schoolleiders.

Vraagstelling

De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd.
AANLEIDING
a. Welke indicatoren voor overwegingen, plannen en beslissingen over
VISIEVORMING EN HET BEPALEN van een specifieke ICT interventie (idee)
komen uit de literatuur naar voren als belangrijk voor de implementatie
van de toepassing afstandsleren en hoe worden deze ingevuld? b. Welke
bij a. genoemde aspecten worden genoemd of zijn zichtbaar in de
onderzochte cases? c. Welke factoren bij b. blijken binnen de cases
positief en welke negatief bij te dragen aan de implementatie van een
systeem voor afstandsleren? d. Welke volgorde of prioritering van
aspecten was zichtbaar in de cases?
BESLISFACTOREN EN ACTOREN
a. Welke indicatoren komen uit de literatuur naar voren als belangrijk
voor overwegingen, plannen en beslissingen voor de REALISATIE EN
UITVOERING van afstandsleren en hoe worden deze ingevuld? Welke ACTOREN
spelen een rol bij de verschillende aspecten van de implementatie en
uitvoering van het afstandsleren. b. Welke bij a. genoemde aspecten
worden genoemd of zijn zichtbaar in de onderzochte cases? Hoe brengen
managementteams de realisatie in kaart en hoe monitoren en ondersteunen
ze die? c. Welke factoren dragen dan positief en welke negatief bij aan
de implementatie van een systeem voor afstandsleren? d. Welke volgorde
of prioritering van aspecten was zichtbaar in de cases?
EVALUATIE
a. Welke indicatoren komen uit de literatuur naar voren als belangrijk
voor overwegingen, plannen en beslissingen voor de VASTSTELLING VAN
EFFECTEN van de implementatie van de toepassing afstandsleren en hoe
worden deze ingevuld? b. Welke bij a. genoemde aspecten worden genoemd
of zijn zichtbaar in de onderzocht cases? c. Welke factoren zijn
positief en welke negatief voor de implementatie van een systeem voor
afstandsleren? d. Welke volgorde of prioritering van aspecten was
zichtbaar in de cases?

Conclusie

In de rapportage is afstandsleren in het voortgezet onderwijs onderzocht
en is daarbij vooral gekeken naar de afwegingen en beslissingen die
hierbij moeten worden gemaakt en worden gemaakt vanuit de schoolleiding.
Uit de onderzochte cases komt naar voren dat flexibilisering, breed
onderwijsaanbod, innovatiedrang en betaalbaarheid een bovengemiddelde
rol spelen in hun specifieke situaties. Veel scholen staan wat betreft
implementatie afstandsleren nog in een beginfase en zijn er vooral
kleinschalig en experimenterend mee bezig.
Bij de implementatie is er een grote verscheidenheid aan beslisfactoren
gevonden tussen de verschillende casussen, maar komen technische
uitvoerbaarheid en passendheid bij de school als meest belangrijke naar
voren. Daarnaast nemen ook de noodzaak van de vernieuwing en het
draagvlak een bovengemiddelde plaats in. Als belangrijkste actoren bij
de onderzochte casussen komen consistent de schoolleiding en de docenten
naar voren. De vernieuwingen rondom afstandsleren en continuering ervan
lijken erg afhankelijk van subsidies, zeker bij de start.
Uit het onderzoek blijkt dat scholen in de evaluatiefase niet altijd
meten op de factoren waarom ze begonnen zijn met de innovatie. De
evaluatiefase krijgt vaak weinig aandacht. Om succesvol te zijn blijkt
dat het belangrijk is het doel en de evaluatie van afstandsleren op
elkaar af te stemmen. Verder zijn technische uitvoerbaarheid en
draagvlak ondersteuning van docenten cruciale factoren bij de
implementatie.